Interwencja policji w praktyce

Każdy z nas, gdziekolwiek się znajduje może stać się uczestnikiem policyjnej interwencji. Do sprawdzenia dokumentów już dawno przyzwyczaił się każdy kierowca. Trudno byłoby znaleźć takiego, który chociażby raz w życiu nie przeżył sytuacji zatrzymania na drodze, sprawdzania dokumentów czy kontroli alkomatem. Ale kontrola policyjna na drodze nie zamyka wszystkich aspektów interwencji policyjnej. Warto poznać zasady oraz prawa i obowiązki policjantów.

Interwencja policji – legitymowanie obywateli

Do wylegitymowania obywatela może dojść w sytuacji, gdy ustalenie tożsamości takiej osoby jest niezbędne dla prawidłowego wykonania obowiązków służbowych przez policjanta, np.: wtedy, gdy dana osoba jest świadkiem przestępstwa lub sama jest podejrzana o jego popełnienie. Tego typu interwencja powinna zaczynać się od przedstawienia się policjanta i podania stopnia służbowego. Następnie musi on podać przyczynę interwencji oraz podstawę prawną jej podjęcia. W dalszym ciągu policjant zażąda okazania dokumentu tożsamości, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej. Jeżeli osoba sprawdzana przez policję nie ma przy sobie żadnego dokumentu tożsamości, nie potyka jej oczywiście żadna kara z tego tytułu, niemniej policja i tak spisze jego dane, przy czym podawanie fałszywej tożsamości jest traktowane jako podszywanie się za inną osobę i jest już karalne. Najważniejsze dla osoby sprawdzanej jest to, że zawsze ma ona prawo do poznania powodu takiej kontroli i sprawdzania jej tożsamości.

Interwencja policji – Niebieska karta

Gdy policja interweniuje w przypadku ostrej sytuacji kryzysowej w rodzinie do danego miejsca wysyłany jest patrol interwencyjny. Celem takiej interwencji jest zatrzymanie przemocy w tej konkretnej lokalizacji i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom poszkodowanym. W ślad za oceną sytuacji policja może zatrzymać sprawcę awantury rodzinnej. Na miejscu zdarzenia policjanci powinni wypełnić część A Niebieskiej Karty, który to druk w sposób niezwłoczny powinien zostać dostarczony do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przypadkami przemocy w rodzinie. Część B Niebieskiej Karty pozostaje u poszkodowanych.

W takich przypadkach interwencja policji ma również na celu wywarcia wpływu na sprawcę, aby ten zrezygnował w sposób dobrowolny z użycia przemocy jako narzędzia wpływu na rodzinę i podjął np. terapię. Osoba poszkodowana natomiast powinna otrzymać informacje w jaki sposób jest chroniona, co może zrobić sama a jaki zakres podejmowany jest z urzędu.

Gdy podczas interwencji policji zostały użyte środki przymusu bezpośredniego

 Jeżeli na skutek zastosowania podczas policyjnej interwencji środków przymusu bezpośredniego nastąpiło poważne zranienie czy zagrożenie życia tej osoby, wobec której zostały one użyte, policja ma obowiązek udzielenia tej osobie pomocy. Chyba, że na skutek tego musiałby on zaniechać czynności obronnych.
Jeżeli wskutek interwencji policji jakakolwiek osoba doznała uszczerbku na zdrowiu policjant musi sporządzić dokumentację pisemną opisującą całe zdarzenie. Następnie zapis zdarzenia poddany jest kontroli przełożonych policjanta, kolejne wydziały kontroli czy instytucje zewnętrzne, jeżeli nastąpi taka konieczność. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że zastosowany środek przymusu bezpośredniego był nieadekwatny do sytuacji czy też użyty niezgodnie z przepisami policjant, który je zastosował, musi ponieść konsekwencje, a jego ofiara może dochodzić własnych praw, choćby w postaci odszkodowania.